Chính sách quyền riêng tư của 4P Media

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

 

Giới thiệu về Chính sách này

Các biện pháp kiểm soát và quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Lưu giữ và xóa dữ liệu

Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Trẻ em

Những thay đổi trong Chính sách này

Cách liên hệ với chúng tôi

 1. Giới thiệu về Chính sách này

Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại 4P Media AB

 

Chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng:

 

tất cả dịch vụ phát trực tiếp trên 4P Media với tư cách người dùng. Điều này bao gồm việc sử dụng các dịch vụ này theo các tùy chọn miễn phí hoặc trả phí của chúng tôi (mỗi “Tùy chọn dịch vụ”); và các dịch vụ 4P Media khác bao gồm liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này (ví dụ: trang web 4P Media, Hỗ trợ khách hàng và Trang cộng đồng).

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi chung các dịch vụ này là “Dịch vụ 4P Media”.

 

Đôi khi, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc cung cấp thêm dịch vụ. Các dịch vụ cũng sẽ tuân theo Chính sách này, trừ khi được tuyên bố khác khi chúng tôi giới thiệu về chúng.

 

Chính sách này không phải là…

 

Điều khoản sử dụng 4P Media. Đó là một tài liệu riêng biệt, nêu rõ hợp đồng pháp lý giữa bạn và 4P Media về việc sử dụng Dịch vụ 4P Media. Tài liệu này cũng mô tả các quy tắc của 4P Media và quyền người dùng của bạn.

về việc bạn sử dụng các dịch vụ 4P Media khác có chính sách quyền riêng tư riêng, chẳng hạn như Anchor, Soundtrap, Megaphone và Greenroom.

 1. Quyền và biện pháp kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Các điều luật về quyền riêng tư, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”), cấp cho cá nhân quyền đối với dữ liệu cá nhân của họ.

 

Hãy xem các quyền của bạn và mô tả về các quyền đó trong bảng này.

 

 

Bạn có quyền…

Truy cập

 

Được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu truy cập dữ liệu đó

 

Hiệu chỉnh

 

Yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ

 

Xóa

 

Yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn

 

Hạn chế

 

Yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn

 

Phản đối

 

Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, dựa trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn

 

Phản đối dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp

 

Di chuyển dữ liệu

 

Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác

 

Không phụ thuộc vào việc ra quyết định tự động

 

Không phải phụ thuộc vào một quyết định chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (các quyết định không có sự tham gia của con người), bao gồm việc lập hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có tác động pháp lý đối với bạn hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể tương tự

 

Cách thực thi quyền của bạn với 4P Media

 

Truy cập: Để yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân từ 4P Media, hãy truy cập Cài đặt quyền riêng tư cho tài khoản của bạn. Tại đây, bạn có thể tự động tải xuống nhiều dữ liệu cá nhân của mình và tìm hiểu cách yêu cầu thêm thông tin.

 

Hiệu chỉnh: Bạn có thể chỉnh sửa Dữ liệu người dùng của mình dưới phần “Chỉnh sửa hồ sơ” trong tài khoản của bạn.

 

Xóa:

 

Bạn có thể xóa nội dung âm thanh khỏi hồ sơ của mình bằng cách chọn nội dung liên quan và chọn xóa nội dung. Ví dụ: Bạn có thể xóa danh sách phát khỏi hồ sơ của mình hoặc xóa bài hát khỏi danh sách phát.

Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khác của bạn khỏi 4P Media (ví dụ: Dữ liệu người dùng, Dữ liệu sử dụng và các dữ liệu khác được liệt kê trong Phần 3 “Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn” dưới đây), hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Các quyền khác của bạn: Bạn có thể liên hệ trực tiếp với 4P Media để thực thi quyền của mình bất kỳ lúc nào (hãy xem Phần 11 “Cách liên hệ với chúng tôi”).

 

Ngoài ra, dưới đây là các tài liệu và biện pháp kiểm soát quyền riêng tư khác:

 

Trung tâm bảo mật – thông tin bổ sung về cách 4P Media sử dụng dữ liệu cá nhân, quyền của bạn và cách sử dụng các quyền đó.

Cài đặt quyền riêng tư – kiểm soát việc xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng.

Cài đặt thông báo – tìm hiểu cách đặt thông báo tiếp thị bạn nhận được từ 4P Media.

Cài đặt (Máy tính để bàn và Thiết bị di động) – kiểm soát một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ 4P Media chẳng hạn như “Xã hội” và “Nội dung người lớn”.

Chính sách cookie – thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách quản lý các tùy chọn cookie của bạn. Cookie là các tập tin được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web.

Bạn cũng có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ quyền riêng tư Thụy Điển hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào.

 

 1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Các bảng này nêu ra các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng.

 

Được thu thập khi bạn đăng ký Dịch vụ 4P Media hoặc khi bạn cập nhật tài khoản của mình

Phân loại

 

Mô tả

 

Dữ liệu người dùng

 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần để tạo tài khoản 4P Media và cho phép bạn sử dụng Dịch vụ 4P Media.

 

Loại dữ liệu được thu thập phụ thuộc vào loại Tùy chọn dịch vụ bạn có, cách bạn tạo tài khoản, quốc gia bạn đang ở và nếu bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập. Dữ liệu này có thể bao gồm:

 

tên hồ sơ

địa chỉ email

số điện thoại

ngày sinh

giới tính

địa chỉ đường

quốc gia

Chúng tôi nhận được một số dữ liệu từ bạn, ví dụ từ biểu mẫu đăng ký hoặc trang tài khoản.

 

Chúng tôi cũng thu thập một số dữ liệu này từ thiết bị của bạn, ví dụ: quốc gia. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập quốc gia, hãy xem “Vị trí chung của bạn (không chính xác)”.

 

Dữ liệu địa chỉ đường

 

Chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ đường của bạn vì những lý do sau:

 

để kiểm tra khả năng đủ điều kiện cho Tùy chọn dịch vụ

để quản lý thuế

để giao hàng hóa hoặc quà tặng thực tế theo yêu cầu của bạn

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng ứng dụng bản đồ bên thứ ba (chẳng hạn như Google Maps) để giúp bạn xác thực địa chỉ của mình.

 

Được thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ 4P Media

Phân loại

 

Mô tả

 

Dữ liệu sử dụng

 

Dữ liệu cá nhân được thu thập về bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ 4P Media.

 

Có một số loại thông tin mà dữ liệu này bao gồm, được trình bày chi tiết trong các phần sau.

 

Thông tin về cách bạn sử dụng 4P Media

 

Ví dụ bao gồm:

 

 

 

Thông tin về Tùy chọn dịch vụ 4P Media của bạn.

Những hành động của bạn với Dịch vụ 4P Media (bao gồm ngày và giờ), chẳng hạn như:

truy vấn tìm kiếm

lịch sử phát trực tiếp

các danh sách phát bạn tạo

thư viện của bạn

lịch sử duyệt web

cài đặt tài khoản

các tương tác với người dùng 4P Media khác

sử dụng các dịch vụ, thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba của bạn có liên quan đến Dịch vụ 4P Media

Suy luận (nghĩa là hiểu biết của chúng tôi) về sở thích và tùy chọn của bạn dựa trên việc sử dụng Dịch vụ 4P Media.

Nội dung bạn đăng lên bất kỳ phần nào của Dịch vụ 4P Media, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, tiêu đề danh sách phát, tương tác, và các loại nội dung khác.

Dữ liệu kỹ thuật của bạn

 

Ví dụ bao gồm:

 

Thông tin URL

Các mã định danh trực tuyến như dữ liệu cookie và địa chỉ IP

Thông tin về các thiết bị bạn sử dụng như:

ID thiết bị

loại kết nối mạng (ví dụ: wifi, 4G, LTE, Bluetooth)

nhà cung cấp

hiệu suất mạng và thiết bị

loại trình duyệt

ngôn ngữ

thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số

hệ điều hành

phiên bản ứng dụng 4P Media

Thông tin (chẳng hạn như tên thiết bị, mã định danh thiết bị, thương hiệu và phiên bản) cho phép chúng tôi phát hiện và kết nối với các thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như các ứng dụng được liệt kê dưới đây:

các thiết bị trên mạng wifi của bạn (chẳng hạn như loa) có thể kết nối với Dịch vụ 4P Media

các thiết bị mà hệ điều hành của bạn có thể sử dụng khi kết nối qua Bluetooth, phần bổ trợ và cài đặt

các ứng dụng đối tác 4P Media để xác định xem ứng dụng có được cài đặt trên thiết bị của bạn không

Vị trí chung của bạn (không chính xác)

 

Bạn có thể hiểu được điều này từ dữ liệu kỹ thuật (ví dụ: địa chỉ IP của bạn, cài đặt ngôn ngữ cho thiết bị của bạn hoặc loại tiền tệ thanh toán).

 

Chúng tôi cần thông tin này để đáp ứng các yêu cầu địa lý trong thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ 4P Media và để cung cấp nội dung cũng như quảng cáo liên quan đến bạn.

 

Dữ liệu cảm biến thiết bị của bạn

 

Dữ liệu cảm biến di động do chuyển động tạo ra hoặc do định hướng tạo ra (ví dụ: gia tốc kế hoặc con quay hồi chuyển) nếu cần để cung cấp các tính năng của Dịch vụ 4P Media cần có dữ liệu này.

 

Dữ liệu bổ sung bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi

Phân loại

 

Mô tả

 

Dữ liệu thoại

 

Nếu các tính năng thoại khả dụng trên thị trường của bạn và chỉ ở nơi bạn đã cho phép, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu thoại (đoạn âm thanh của giọng nói của bạn).

 

Điều này giúp chúng tôi có thể cung cấp và cải thiện các tính năng thoại của 4P Media.

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách kiểm soát thoại của chúng tôi.

 

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

 

Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm nào từ 4P Media (bao gồm Tùy chọn dịch vụ có trả phí) hoặc đăng ký dùng thử, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu thanh toán của bạn.

 

Dữ liệu cá nhân chính xác thu thập được sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán, nhưng sẽ bao gồm các thông tin như:

 

tên

ngày sinh

loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn và các chữ số nhất định trong số thẻ của bạn

Lưu ý: Vì lý do bảo mật, chúng tôi không bao giờ lưu số thẻ đầy đủ của bạn

mã ZIP/mã bưu chính

số điện thoại di động

chi tiết về lịch sử mua hàng và thanh toán của bạn

Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

 

Khi bạn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào, trả lời khảo sát hoặc bảng câu hỏi hay tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bạn cung cấp.

 

Được thu thập từ các nguồn khác (“bên thứ ba”)

Các loại bên thứ ba

 

Mô tả

 

Đối tác xác thực

 

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng dịch vụ khác, chúng tôi sẽ nhận thông tin của bạn từ họ để giúp tạo tài khoản của bạn với chúng tôi.

 

Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với tài khoản 4P Media

 

Nếu bạn kết nối tài khoản 4P Media với ứng dụng, dịch vụ và/hoặc thiết bị của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ đó để có thể tích hợp.

 

Các ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba này có thể bao gồm:

 

mạng xã hội

các thiết bị bao gồm:

âm thanh (ví dụ: loa và tai nghe)

đồng hồ thông minh

tivi

điện thoại di động và máy tính bảng

phương tiện tự động (ví dụ: xe hơi)

máy chơi game

các dịch vụ hoặc nền tảng như trợ lý thoại

 

 

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn từ một số bên thứ ba nhất định.

 

Đối tác dịch vụ kỹ thuật

 

Chúng tôi làm việc với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu nhất định, chẳng hạn như ánh xạ địa chỉ IP đến dữ liệu vị trí không chính xác (ví dụ: thành phố, tiểu bang).

 

Điều này giúp 4P Media có thể cung cấp Dịch vụ 4P Media, nội dung và các tính năng.

 

Đối tác thanh toán

 

Nếu bạn chọn thanh toán cho 4P Media bằng hóa đơn, chúng tôi có thể nhận dữ liệu từ các đối tác thanh toán của mình.

 

Điều này cho phép chúng tôi:

 

gửi hóa đơn cho bạn

xử lý thanh toán của bạn

cung cấp cho bạn những gì bạn đã mua

Đối tác quảng cáo và tiếp thị

 

Chúng tôi có thể lấy dữ liệu về bạn từ một số đối tác quảng cáo hoặc tiếp thị nhất định.

 

Dữ liệu này có thể bao gồm:

 

ID cookie

ID thiết bị di động

địa chỉ email

suy luận (nghĩa là hiểu biết của chúng tôi) về sở thích và tùy chọn của bạn

Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các quảng cáo và thông tin tiếp thị phù hợp hơn.

 

 1. Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Bảng bên dưới trình bày:

 

mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

các biện minh pháp lý của chúng tôi (mỗi biện minh được gọi là “cơ sở pháp lý”) theo luật bảo vệ dữ liệu, cho mỗi mục đích

các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng cho từng mục đích (hãy xem thêm về các loại dữ liệu này trong Phần 3 “Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn”)

Sau đây là lời giải thích chung về mỗi “cơ sở pháp lý” để giúp bạn hiểu được bảng:

 

Thực hiện hợp đồng: Khi cần thiết để 4P Media (hoặc bên thứ ba) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm:

tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, ví dụ như nghĩa vụ của 4P Media trong việc cung cấp Dịch vụ 4P Media cho bạn theo Điều khoản sử dụng

hoặc xác minh thông tin trước khi bắt đầu hợp đồng mới với bạn.

Lợi ích hợp pháp: Khi 4P Media (hoặc bên thứ ba) quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định, điều này là cần thiết và được căn cứ xem xét mọi rủi ro có thể xảy ra với bạn và những người dùng 4P Media khác. Ví dụ, sử dụng Dữ liệu sử dụng của bạn để cải thiện Dịch vụ 4P Media cho tất cả người dùng. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn hiểu một biện minh cụ thể.

Sự đồng ý: Khi 4P Media yêu cầu bạn chủ động cho biết sự đồng ý của mình với 4P Media về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho (các) mục đích nhất định.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: Khi 4P Media phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp.

Mục đích xử lý dữ liệu của bạn          Cơ sở pháp lý cho phép mục đích này            Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng cho mục đích

Để cung cấp Dịch vụ 4P Media tùy chỉnh.

 

Thực hiện hợp đồng

Lợi ích chính đáng

Sự đồng ý

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Dữ liệu địa chỉ đường

Dữ liệu thoại

Để tìm hiểu, chẩn đoán, khắc phục sự cố và xử lý vấn đề bằng Dịch vụ 4P Media.

 

Thực hiện hợp đồng

Lợi ích chính đáng

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới và cải tiến cho Dịch vụ 4P Media.

 

Lợi ích chính đáng

Sự đồng ý

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thoại

Vì mục đích tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo.

 

Lợi ích chính đáng

Sự đồng ý

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật.

 

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Lợi ích chính đáng

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Dữ liệu địa chỉ đường

Dữ liệu thoại

Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Để:

 

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba, ví dụ như thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ 4P Media và

thực hiện hành động thích hợp với báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội dung không thích hợp.

Lợi ích chính đáng

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 

Lợi ích chính đáng

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Dữ liệu địa chỉ đường

Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Để tiến hành lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo.

 

Lợi ích chính đáng

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để xử lý thanh toán của bạn.

 

Thực hiện hợp đồng

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, bao gồm các khoản thanh toán gian lận và sử dụng gian lận Dịch vụ 4P Media.

 

Thực hiện hợp đồng

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Lợi ích chính đáng

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Dữ liệu địa chỉ đường

Để tiến hành nghiên cứu, cuộc thi, khảo sát và rút thăm trúng thưởng.

 

Thực hiện hợp đồng

Lợi ích chính đáng

Sự đồng ý

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Trong các khu vực pháp lý không công nhận lợi ích hợp pháp là cơ sở pháp lý, chúng tôi dựa vào tính cần thiết hoặc sự đồng ý của hợp đồng.

 

 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Mục này phân loại đối tượng nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ 4P Media của bạn.

 

Thông tin công khai hiện có

 

Dữ liệu cá nhân sau sẽ luôn được cung cấp công khai trên Dịch vụ 4P Media:

 

Tên hồ sơ của bạn

Ảnh hồ sơ của bạn

Danh sách phát công khai của bạn

Người bạn theo dõi trên Dịch vụ 4P Media

Người theo dõi bạn trên Dịch vụ 4P Media (bạn có thể xóa người theo dõi)

Dữ liệu cá nhân bạn có thể chọn để chia sẻ

 

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân sau đây với những dữ liệu được nêu trong bảng dưới đây:

 

khi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân cụ thể để sử dụng tính năng Dịch vụ 4P Media hoặc ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba mà bạn đã chọn sử dụng; hoặc

nếu bạn cấp cho chúng tôi quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân, ví dụ như bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong Dịch vụ 4P Media hoặc bằng cách đồng ý

Loại đối tượng nhận   Lý do chia sẻ

Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với Tài khoản 4P Media

 

Để kết nối tài khoản 4P Media và/hoặc cho phép bạn sử dụng Dịch vụ 4P Media liên quan đến ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba.

 

Ví dụ về các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba đó bao gồm: các ứng dụng mạng xã hội, thiết bị loa, truyền hình, nền tảng phương tiện tự động hoặc trợ lý thoại, có tương tác với Dịch vụ 4P Media.

 

Bạn có thể xem và xóa nhiều kết nối bên thứ ba bên dưới “Ứng dụng” trong tài khoản của bạn.

 

Cộng đồng hỗ trợ

 

Để cho phép bạn sử dụng dịch vụ Cộng đồng hỗ trợ 4P Media.

 

Khi bạn đăng ký một tài khoản trên Cộng đồng hỗ trợ 4P Media, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một tên hồ sơ cụ thể. Thông tin này sẽ được hiển thị công khai cho bất kỳ ai sử dụng Cộng đồng hỗ trợ 4P Media. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị mọi câu hỏi hoặc nhận xét mà bạn đăng.

 

Người dùng 4P Media khác

 

Để chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ 4P Media với những người dùng 4P Media khác, bao gồm “Người theo dõi 4P Media”.

 

Ví dụ, trong cài đặt “Xã hội”, bạn có thể chọn có chia sẻ những nghệ sĩ đã phát gần đây và danh sách phát của bạn trên hồ sơ của bạn hay không.

 

Nghệ sĩ và hãng thu âm

 

Để nhận tin tức hoặc ưu đãi khuyến mãi trực tiếp từ nghệ sĩ, hãng thu âm hoặc các đối tác khác.

 

Bạn có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân (ví dụ: địa chỉ email của bạn) cho mục đích này. Bạn sẽ luôn có tùy chọn thay đổi ý định và rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.

 

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ

 

Hãy xem bảng này để biết chi tiết về đối tượng chúng tôi chia sẻ và lý do.

 

Loại đối tượng nhận   Lý do chia sẻ

Nhà cung cấp dịch vụ

 

Vì vậy, họ có thể cung cấp dịch vụ cho 4P Media.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi tuyển dụng để:

 

hỗ trợ khách hàng

vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ 4P Media

hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: reCAPTCHA của Google)

giúp tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của 4P Media (và các đối tác của chúng tôi)

Bộ xử lý thanh toán

 

Vì vậy, họ có thể xử lý các khoản thanh toán của bạn và cho mục đích chống gian lận.

 

Đối tác quảng cáo

 

Vì vậy, đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể giúp chúng tôi mang đến nội dung quảng cáo phù hợp hơn cho bạn trên Dịch vụ 4P Media.

 

Ví dụ: Các đối tác quảng cáo của chúng tôi giúp chúng tôi hỗ trợ nội dung quảng cáo tùy chỉnh:

 

Đây là khi chúng tôi sử dụng thông tin của bên thứ ba để điều chỉnh nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn (còn được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích).

Một ví dụ về quảng cáo được điều chỉnh là khi một đối tác quảng cáo có thông tin gợi ý bạn thích xe ô tô, điều này có thể cho chúng tôi hiển thị quảng cáo về xe ô tô cho bạn.

Bạn có thể kiểm soát quảng cáo tùy chỉnh trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản của bạn dưới phần “Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng”.

Nếu “chọn không tham gia” Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng, bạn vẫn có thể nhận quảng cáo về các dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo (chẳng hạn như podcast hoặc Tùy chọn dịch vụ miễn phí) dựa trên thông tin đăng ký của bạn và quảng cáo dựa trên nội dung bạn đang phát trực tuyến trên Dịch vụ của chúng tôi]. Ví dụ: Nếu đang phát trực tuyến podcast nấu ăn, bạn có thể nghe thấy quảng cáo dành cho máy xay đa năng hoặc nếu đang phát danh sách tập luyện, bạn có thể nghe thấy quảng cáo về quần áo thể thao.

Đối tác tiếp thị

 

Để quảng bá 4P Media với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác này khi cần thiết để:

 

cho phép bạn tham gia các chương trình khuyến mãi của 4P Media, bao gồm các bản dùng thử hoặc các ưu đãi đi kèm khác

quảng bá 4P Media trong phương tiện truyền thông và quảng cáo được công bố trên các dịch vụ trực tuyến khác

giúp chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi trên 4P Media

Ví dụ về các đối tác bao gồm:

 

đối tác tiếp thị hoặc tài trợ

các trang web và ứng dụng di động bán không gian quảng cáo cho chúng tôi trên dịch vụ của họ

các đối tác thiết bị, ứng dụng và di động cũng cung cấp các chương trình ưu đãi 4P Media

Các đối tác của chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ với các dữ liệu khác mà họ thu thập về bạn (ví dụ như việc bạn sử dụng dịch vụ của họ). Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giới thiệu cho bạn các ưu đãi, khuyến mãi hoặc hoạt động tiếp thị khác mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn.

 

Chia sẻ với đối tác khác

 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với đối tác để giúp chúng tôi hiểu và cải thiện hiệu suất của các sản phẩm và mối quan hệ đối tác.

 

Bạn có thể xem và xóa nhiều kết nối đối tác bên dưới “Ứng dụng” trong tài khoản của bạn.

 

Các nhà nghiên cứu học thuật

 

Đối với các hoạt động như phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật, nhưng chỉ ở định dạng ẩn danh. Dữ liệu ẩn danh là nơi dữ liệu của bạn được nhận dạng bằng mã chứ không phải tên hoặc thông tin khác có thể trực tiếp nhận dạng bạn.

 

Các công ty khác thuộc tập đoàn 4P Media

 

Chúng tôi có các văn phòng tiến hành hoạt động kinh doanh hàng ngày và để chúng tôi có thể duy trì và cung cấp Dịch vụ 4P Media cho bạn.

 

Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan khác

 

Khi tin tưởng với thiện chí, chúng tôi cần phải làm như vậy, ví dụ:

 

để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

để đáp ứng một quy trình pháp lý hợp lệ (chẳng hạn như lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa)

vì lợi ích chính đáng của chính chúng tôi hoặc của bên thứ ba, liên quan đến:

an ninh quốc gia

thực thi pháp luật

kiện tụng (vụ kiện tại tòa án)

điều tra hình sự

bảo vệ an toàn của bất kỳ cá nhân nào

ngăn chặn các trường hợp tử vong hoặc tổn hại thân thể.

Người mua doanh nghiệp của chúng tôi

 

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp của mình cho người mua hoặc người mua tiềm năng.

 

Trong trường hợp này, 4P Media sẽ tiếp tục đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho người mua hoặc một chính sách bảo mật khác bắt đầu được áp dụng.

 

 1. Lưu giữ và xóa dữ liệu

Lưu giữ

 

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ 4P Media và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu của 4P Media, chẳng hạn như:

 

duy trì hiệu suất của Dịch vụ 4P Media

đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và sản phẩm mới

tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi

giải quyết tranh chấp

Xóa

 

Nếu bạn đóng hoặc yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu không còn nhận dạng bạn nữa, trừ khi chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu gì đó hoặc chúng tôi vẫn cần sử dụng dữ liệu đó vì lý do chính đáng về mặt pháp lý.

 

Sau đây là một số ví dụ về các tình huống mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc được yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn:

 

nếu có vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như tín dụng chưa thanh toán hoặc khiếu nại hay tranh chấp chưa được giải quyết

đối với nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán của chúng tôi

vì các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như phòng chống gian lận hoặc để duy trì bảo mật.

 1. Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác

Khi thực hiện các hoạt động được mô tả trong Chính sách này, 4P Media chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài với các công ty thuộc tập đoàn 4P Media, nhà thầu phụ và đối tác để cung cấp Dịch vụ 4P Media cho bạn. Họ có thể xử lý dữ liệu của bạn ở những quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu không được xem là mạnh như luật pháp Liên minh châu Âu hoặc luật pháp tại quốc gia của bạn, ví dụ như họ có thể không cho bạn quyền tương tự đối với dữ liệu của bạn.

 

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi đều sử dụng các công cụ để:

 

đảm bảo việc chuyển dữ liệu tuân thủ luật pháp hiện hành

giúp cung cấp cùng mức độ bảo vệ như trong Liên minh châu Âu cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau, khi thích hợp cho mỗi lần chuyển dữ liệu. Ví dụ, chúng tôi sử dụng:

 

Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (hoặc một công cụ pháp lý thay thế) yêu cầu bên thứ ba bảo vệ dữ liệu của bạn và cung cấp cho bạn quyền và bảo vệ ở cấp Liên minh châu Âu

các phương pháp bảo vệ kỹ thuật, chẳng hạn như mã hóa và ẩn danh

các chính sách và quy trình để thách thức các yêu cầu của cơ quan chính phủ bất hợp pháp hoặc không tương xứng

Bạn có thể thực thi quyền của mình theo các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có hệ thống nào được bảo mật hoàn toàn.

 

Chúng tôi đã triển khai nhiều phương pháp bảo vệ khác nhau bao gồm các chính sách về sử dụng tên giả, mã hoá, truy cập và lưu trữ để phòng tránh hành vi truy cập trái phép và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

 

Để bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn:

 

sử dụng mật khẩu mạnh duy nhất trong tài khoản 4P Media của bạn

không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai

giới hạn truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn

đăng xuất sau khi bạn kết thúc sử dụng Dịch vụ 4P Media trên thiết bị được chia sẻ

đọc thêm chi tiết về bảo vệ tài khoản của bạn

Bạn có thể đăng xuất khỏi 4P Media ở nhiều nơi cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng “Đăng xuất ở mọi nơi” trên trang tài khoản của bạn.

 

Nếu các cá nhân khác có quyền truy cập vào tài khoản 4P Media của bạn (ví dụ nếu bạn cấp cho họ quyền sử dụng tài khoản của bạn trên thiết bị được chia sẻ), thì họ có thể truy cập dữ liệu cá nhân, kiểm soát và Dịch vụ 4P Media hiện có trong tài khoản của bạn.

 

Trách nhiệm của bạn là chỉ cung cấp cho các cá nhân quyền sử dụng tài khoản của bạn ở nơi bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ dữ liệu cá nhân này với họ. Bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản 4P Media của bạn đều có thể ảnh hưởng đến đề xuất cá nhân hóa của bạn và được đưa vào tài khoản tải xuống dữ liệu của bạn.

 

 1. Trẻ em

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho 4P Media Kids trừ khi Chính sách quyền riêng tư của 4P Media Kids tuyên bố như vậy. 4P Media Kids là ứng dụng 4P Media riêng biệt.

 

Dịch vụ 4P Media có “Giới hạn độ tuổi” tối thiểu ở từng quốc gia. Dịch vụ 4P Media không hướng đến trẻ em ở độ tuổi:

 

dưới 13 tuổi

hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ trở nên bất hợp pháp

hoặc cần có sự đồng ý của cha mẹ để xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới độ tuổi giới hạn được áp dụng. Nếu bạn dưới độ tuổi giới hạn, vui lòng không sử dụng Dịch vụ 4P Media và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản 4P Media Kids.

 

Nếu bạn là cha mẹ của trẻ dưới độ tuổi giới hạn và biết được rằng con của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho 4P Media, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới độ tuổi giới hạn được áp dụng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản 4P Media của trẻ đó.

 

Khi sử dụng thiết bị được chia sẻ trên Dịch vụ 4P Media chính, bạn nên thận trọng khi phát nhạc hoặc gợi ý bất kỳ nội dung nào cho những cá nhân dưới 18 tuổi vì nội dung đó có thể không phù hợp với họ.

 

 1. Những thay đổi trong Chính sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này.

 

Khi thực hiện các thay đổi quan trọng trong Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo đáng chú ý phù hợp tùy từng trường hợp cho bạn. Ví dụ: Chúng tôi có thể hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ 4P Media hoặc gửi email hoặc thông báo trên thiết bị cho bạn.

 

 1. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

 

Sử dụng biểu mẫu liên hệ về vấn đề bảo mật của chúng tôi

Email admin@kieuvanduc.com

Gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ: Khu 6.9 Ha, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Bạn cũng có thể truy cập Trung tâm bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn về chính sách này.

 

4P Media là bên kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân được xử lý theo chính sách này.